poniedziałek, 6 września 2021

Oświadczenie projektanta na projekcie zagospodarowania terenu


W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne geodeci otrzymali prawo do własnoręcznego poświadczania wykonanych map do celów projektowych (Art. 12b. pkt 5a).

W związku z tym funkcjonują różne wersje poświadczeń przyjęcia operatu z wykonania mdcp do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W zależności od posiadanej mapy należy umieścić na projekcie zagospodarowania terenu odpowiednią wersję oświadczenia projektanta o zgodności podkładu projektu z oryginałem mdcp.

Posiadana mapa Klasyczna mapa papierowa z pieczęcią przyjęcia operatu do zasobu oraz pieczątką pracownika Ośrodka Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF z elektroniczną pieczęcią przyjęcia operatu do zasobu, podpisana elektronicznie przez pracownika Ośrodka Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF z oświadczeniem geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego z wykonania mapy do celów projektowych, podpisana elektronicznie przez geodetę Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF bez elektronicznej pieczęci przyjęcia operatu do zasobu oraz bez oświadczenia geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu, podpisana elektronicznie przez geodetę oraz pracownika Ośrodka
Treść
Oświadczenia
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P.2814. ...... . ...... z dnia .......... ”
...........................................
(imię, nazwisko i numer uprawnień projektanta)
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią poświadczonej przez wykonawcę mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokół weryfikacji Nr ............... z dnia ............."
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczonej elektronicznie dnia ……….
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GD-I.6642. …..”
...........................................
(imię, nazwisko i numer uprawnień projektanta)
PZT
zawiera
Dane z pieczęci przyjęcia do zasobu oraz treść ww. oświadczenia (nie umieszczać wklejonych skanów pieczęci z mapy papierowej) Treść ww. oświadczenia Treść ww. oświadczeniaUwagi do przesyłanych załączników


  1. Zeskanowane strony warunków technicznych - dla jednej branży, należy umieścić w jednym pliku pdf (osobne pliki z warunkami energetycznymi, gazowymi, wod-kan, innymi).
  2. Przy opracowaniach wielkoformatowych projekt zagospodarowania terenu należy zapisać do formatu co najmniej A3.
  3. Przy skanowaniu dużego arkusza mapy do celów projektowych należy zachować format zgodny z otrzymaną dokumentacją od geodety.
  4. W pliku dxf należy zapisać wyłącznie osie projektowanych sieci i przyłączy. Osie powinny być wkreślone liniami przerywanymi. Projektowane elementy nie mogą być zapisane w „bloku” ponieważ uniemożliwia to zaimportowanie pliku.
  5. Należy przesyłać pliki nazwane wg wzoru nazwa_pliku_nr_wniosku.pdf/dxf , bez żadnych dodatkowych informacji takich jak: inwestor, gmina, ulica itp.


przykłady poprawnie nazwanych plików:

war_tech_eN_244_2020.pdf
war_tech_wodkan_244_2020.pdf
war_tech_inne_244_2020.pdf
war_zabud_244_2020.pdf
MPZP_244_2020.pdf
PZT_244_2020.pdf
mdcp_244_2020.pdf
trasa_244_2020.dxf
inne dokumenty i uzgodnienia mające wpływ na przebieg narady koordynacyjnej_244_2020.pdf