poniedziałek, 6 września 2021

Uwagi do przesyłanych załączników


  1. Zeskanowane strony warunków technicznych - dla jednej branży, należy umieścić w jednym pliku pdf (osobne pliki z warunkami energetycznymi, gazowymi, wod-kan, innymi).
  2. Przy opracowaniach wielkoformatowych projekt zagospodarowania terenu należy zapisać do formatu co najmniej A3.
  3. Przy skanowaniu dużego arkusza mapy do celów projektowych należy zachować format zgodny z otrzymaną dokumentacją od geodety.
  4. W pliku dxf należy zapisać wyłącznie osie projektowanych sieci i przyłączy. Osie powinny być wkreślone liniami przerywanymi. Projektowane elementy nie mogą być zapisane w „bloku” ponieważ uniemożliwia to zaimportowanie pliku.
  5. Należy przesyłać pliki nazwane wg wzoru nazwa_pliku_nr_wniosku.pdf/dxf , bez żadnych dodatkowych informacji takich jak: inwestor, gmina, ulica itp.


przykłady poprawnie nazwanych plików:

war_tech_eN_244_2020.pdf
war_tech_wodkan_244_2020.pdf
war_tech_inne_244_2020.pdf
war_zabud_244_2020.pdf
MPZP_244_2020.pdf
PZT_244_2020.pdf
mdcp_244_2020.pdf
trasa_244_2020.dxf
inne dokumenty i uzgodnienia mające wpływ na przebieg narady koordynacyjnej_244_2020.pdf