poniedziałek, 6 września 2021

Oświadczenie projektanta na projekcie zagospodarowania terenu


W związku z wejściem w życie nowej ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne geodeci otrzymali prawo do własnoręcznego poświadczania wykonanych map do celów projektowych (Art. 12b. pkt 5a).

W związku z tym funkcjonują różne wersje poświadczeń przyjęcia operatu z wykonania mdcp do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

W zależności od posiadanej mapy należy umieścić na projekcie zagospodarowania terenu odpowiednią wersję oświadczenia projektanta o zgodności podkładu projektu z oryginałem mdcp.

Posiadana mapa Klasyczna mapa papierowa z pieczęcią przyjęcia operatu do zasobu oraz pieczątką pracownika Ośrodka Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF z elektroniczną pieczęcią przyjęcia operatu do zasobu, podpisana elektronicznie przez pracownika Ośrodka Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF z oświadczeniem geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu technicznego z wykonania mapy do celów projektowych, podpisana elektronicznie przez geodetę Mapa elektroniczna w postaci pliku PDF bez elektronicznej pieczęci przyjęcia operatu do zasobu oraz bez oświadczenia geodety o pozytywnym wyniku weryfikacji operatu, podpisana elektronicznie przez geodetę oraz pracownika Ośrodka
Treść
Oświadczenia
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych poświadczonej przez organ prowadzący państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny.
Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu :
P.2814. ...... . ...... z dnia .......... ”
...........................................
(imię, nazwisko i numer uprawnień projektanta)
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią poświadczonej przez wykonawcę mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku pozytywnie zweryfikowanych prac geodezyjnych.
Protokół weryfikacji Nr ............... z dnia ............."
„Oświadczam, że treść mapy, na której wykonano niniejszy projekt, jest zgodna z treścią mapy do celów projektowych, opracowanej w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, przyjętych do zasobu geodezyjnego i kartograficznego, poświadczonej elektronicznie dnia ……….
Identyfikator zgłoszenia prac geodezyjnych GD-I.6642. …..”
...........................................
(imię, nazwisko i numer uprawnień projektanta)
PZT
zawiera
Dane z pieczęci przyjęcia do zasobu oraz treść ww. oświadczenia (nie umieszczać wklejonych skanów pieczęci z mapy papierowej) Treść ww. oświadczenia Treść ww. oświadczenia